REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
EkoRein.plI. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.ekorein.pl

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest Sandra Rein-Kuberska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EkoRein Sandra Rein-Kuberska, ul. Poziomkowa 8, 81-589 Gdynia, NIP: 9581643134, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdynia, dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: telefon 505 407 103, , adres poczty elektronicznej e-mail kontakt@ekorein.pl (zwana dalej Sprzedającym).

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).  

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

1.Strona – serwis internetowy www.ekorein.pl ;

2.Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

3.Towar– produkt oferowany Klientowi przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

4.Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

5.Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

6.Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sprzedającego Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedającego;

7.Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

8.PayU– Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;III. WYMOGI TECHNICZNE

1.W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie).

2. Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części Regulaminu.

3.Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

4.W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer.

5.Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

6.W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1.Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2.Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

a. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

b. treści zawierających informacje nieprawdziwe,

c. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

d. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedający może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Sprzedający może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

7. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4. Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Sprzedającego we wszelkich formach sprzedaży.  

5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email kontakt@ekorein.pl lub pod nr telefonu 505 407 103 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.

8. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności ilość sztuk) zgodnie z treścią formularza.

9. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia zamówionego przez Klienta, Sprzedający może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Sprzedającego.

10. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedającemu oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email kontakt@ekorein.pl lub telefonicznie pod numerem 505 407 103, przy czym oświadczenie takie wysłane lub głoszone pod wskazany numerem telefonu poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 9.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.

11. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.

12. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

13. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.

14. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Sprzedawcę (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Sprzedawcę opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

1. Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

1) płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

2) „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

3) przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedającego

Deutsche Bank Polska
nr konta: 53 1910 1048 2624 1244 8614 0001

dane do przelewu:
EkoRein Sandra Rein-Kuberska

 

4) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

2. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.

3.W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.

4.Płatność uznaje się za dokonaną:

a. po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części);

b. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt 3 niniejszej części);

c. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”.

5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.

a. płatności kartą (ust. 1 pkt 1)

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

b. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)

W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający (zgodnie z definicją w części II pkt 1 Regulaminu). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

2.   Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3.   Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: Sandra Rein-Kuberska EkoRein ul. Poziomkowa 8, 81-589 Gdynia, względnie na adres email kontakt@ekorein.pl, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter lub Zamówieniu.

4.  Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).

5. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).IX. REKLAMACJE

1.  Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Sprzedającego i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Sprzedającemu wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres:


Sandra Rein-Kuberska EkoRein

ul. Poziomkowa 8

81-589 Gdynia

 

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

3.  Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.).

4. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury).

5.   Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedającego (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej.

Sprzedający rekomenduje Klientom uprzedni kontakt telefoniczny ze Sprzedającym pod nr telefonu 505 407 103 celem umówienia kuriera, który obierze od Klienta towar na koszt Sprzedającego lub  dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania). W przypadku przesłania towaru przez Klienta na jego koszt, koszt ten zostanie uwzględniony przez Sprzedawcę wraz ze zwracaną Klientowi kwotą zakupu Towaru.

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym.

6.  Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:

a. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

b. uszkodzeń mechanicznych Towaru,

c. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

7.  Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.


X. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1.        Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

Sandra Rein-Kuberska EkoRein

ul. Poziomkowa 8

81-589 Gdynia

2.   Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3.  Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedającego opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

4.  W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu obciążają Sprzedającego.

5.   Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedającemu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.   Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Sprzedającym.

2. Z uwagi na możliwość wystąpienia problemów z identyfikacją przesyłek przychodzących Sprzedawca sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę uprzedził Sprzedającego o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email kontakt@ekorein.pl lub pod nr telefonu 505 407 103).

3.  Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

4. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148).
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148).
 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. nr 50 poz.331) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. nr 50 poz.331).

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 lipca 2015 roku.

Załącznik nr 1 Wzór Druk reklamacji

EkoRein Sandra Rein-Kuberska 
Adres:   Poziomkowa 8, 81-589 Gdynia

NIP: 9581643134
e-mail: kontakt@ekorein.pl
telefon: 505 407 103   

                                                    PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU  
w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego   zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.                               

   

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ..........................................        adres e-mail: .............................................................

Data nabycia towaru .. .............................            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................


Opis towaru (nazwa, numer fabr, data przydatności do spożycia, nr serii, itp)............... ….........................................................................................
Cena zakupu brutto .....................................................................
Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................ ..............................................................................................
Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
- nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
- obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …....…………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1) ........................................................................................................................................................................................

Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

…..........................                                                                                               ….............................................
Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

*)  Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.     

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Miejscowość, data ………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta ….................................................................

Adres zamieszkania:
ulica/nr.......................................................................................................
kod/miasto …................/............................................................................

tel. kontaktowy: …...............................................
adres mailowy:  …..............................................             

EkoRein Sandra Rein-Kuberska 
Adres:   Poziomkowa 8, 81-589 Gdynia

NIP: 9581643134
e-mail: kontakt@ekorein.pl 
telefon: 505 407 103 


                             Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt) ….......................................................... ................. ....................................................  nr. dokumentu sprzedaży   ................ ………
data sprzedaży :................................................ .............................................. Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym)
za cenę brutto …................  ..

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto  nr   .......................................................................................................................................
lub w inny sposób (zaproponować).......................................................................................
Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.  

Proszę o dołączenie do przesyłki towaru niniejszego podpisanego oświadczenia.


                                                                                               
                                                      …................................................................
                                                                            podpis klienta

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO EkoRein.pl

Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

 

DZIAŁ II Rękojmia za wady

 

Art. 556.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art.5561.§1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności

gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

§ 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Art. 5562. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Art. 5563.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

§ 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561§ 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie

rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Art. 5611. § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Art. 5612. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Art. 5613. Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Art. 5614. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Art. 5615. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Art. 562. § 1. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

§ 2. (uchylony).

Art. 563. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Art. 564. W przypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

Art. 565. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Art. 566. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

Art. 567. § 1. Jeżeli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy

kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1.

§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

Art. 5681. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Przepis art. 568 § 6 stosuje się.

Art. 573.Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Art. 574. §1. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

Art. 575. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.

Art. 5751. Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art. 576. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art. 568 § 2 - 5, z tym że bieg terminu, o którym mowa w art. 568 § 2, rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Zapisz się do nas”

Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Promocji „Zapisz się do nas”, zwanej dalej „Promocją”.

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Wyłącznym organizatorem Promocji jest zwana dalej Organizatorem.

 

§2 DEFINICJE OGÓLNE

Organizator – Sandra Rein-Kuberska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EkoRein Sandra Rein-Kuberska, ul. Poziomkowa 8, 81-589 Gdynia, NIP: 9581643134, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdynia

Uczestnik promocji – osoba fizyczna, która zgodnie z treścią regulaminu założyła Konto w Sklepie oraz wyraziła zgodę na przesyłanie jej informacji handlowej drogą elektroniczną.

Sklep – sklepi internetowy prowadzony pod adresem https://purerein.pl

Konto – profil na stronie https://purerein.pl utworzony przez Uczestnika promocji, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://purerein.pl wraz z podaniem wymaganych tam danych osobowych oraz wyrażenia wskazanych tam zgód.

 

 

§3 ADRESACI PROMOCJI

 1.         Promocja skierowana jest do Uczestników promocji, którzy od dnia 26.02.2018 roku założą Konto na stronie Sklepu.

 

 1.         W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§4 CEL PROMOCJI

Celem Promocji jest złożenie przez Uczestnika promocji Konta w Sklepie, wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych oraz newslettera za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej oraz otrzymanie kodu promocyjnego w kwocie 20 złotych na cały asortyment dostępny w Sklepie na jednorazowe zakupy na minimalną kwotę 100 zł w Sklepie.

 

§5 CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 26.02.2019 roku do odwołania.

 

§6 UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 

Uczestnikiem promocji mogą być osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terenie Europy, które spełnią łącznie warunki, o których mowa w paragrafie 7.

 

§7 ZASADY PROMOCJI

 

 Ażeby skorzystać z promocji Uczestnik promocji musi spełnić łącznie następujące warunki:

a)      Założyć konto w Sklepie, wypełniając danymi pola wymagane;

b)     Wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych produktów i usług, analiz i badań, włączenia do bazy danych, integracji danych oraz aktualizacji i weryfikacji poprawności tych danych, samodzielnie lub z innymi podmiotami oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w szczególności: e-mail, sms) na podany przeze mnie adres e-mail/ lub na numer telefonu, wysyłanych przez EkoRein, a także na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych w imieniu EkoRein w celach handlowych i marketingowych;

c)      Wykonać zakupy w Sklepie na kwotę minimum 150 zł.

 

§8 NAGRODY

 1.       Nagrodą w Promocji jest otrzymanie kodu promocyjnego w kwocie 20 złotych na cały asortyment dostępny w Sklepie na jednorazowe zakupy na minimalną kwotę 100 zł w Sklepie.
 2.       Uczestnik będzie uprawniony do skorzystania z kodu zniżkowego pod warunkiem wykonania zakupów na minimalną kwotę 150 złotych.
 3.       Zniżka, o której mowa w ust. 1., obejmuje cały asortyment dostępny w Sklepie w chwili wykonywania zakupów.
 4.      Organizator nie ustanawia maksymalnej kwoty zakupów, do której Uczestnik będzie uprawniony do skorzystania z kodu zniżkowego, o którym mowa w pkt.1.

 

§9 REKLAMACJE

 1.         Uczestnik Promocji może złożyć reklamację w następujący sposób: pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: ul Poziomkowa 8, 81-589 Gdynia lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@ekorein.pl
 2.         Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia.
 3.         Reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej niemożliwości udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony, o czym organizator przekaże stosowną informację.
 4.         Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej bądź w inny uzgodniony sposób.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.         Przystąpienie do Promocji oznacza, iż Uczestnik promocji zapoznał się z zasadami określonymi 
  w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.  
 2.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3.         Udział w Promocji nie wyłącza możliwość uczestnictwa w innych konkursach 
  lub promocjach organizowanych przez Organizatora.
 4.         Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5.         Organizator poinformuje o ewentualnym zakończeniu Promocji na swojej stronie internetowej.
 6.         Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika promocji.

Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej https://purerein.pl